0965.33.99.66

ThS. Bùi Minh Hoài

Trình độ / Học vấn: - Kỹ sư công nghệ thông tin - Học viện công nghệ Bưu chính viễn thông
- Thạc sĩ CNTT - Chuyên ngành Khoa học máy tính - Học viện công nghệ bưu chính viễn thông

* Kinh nghiệm chuyên môn:
- 04 năm Kiểm thử phần mềm
- 02 năm Software tester Leader
- 01 năm Phân tích nghiệp vụ phần mềm

 

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN