0978.194.312 - 093.613.6513

Nghiêm Đình Mừng

Trình độ / Học vấn: Kỹ sư CNTT - Ngành Công nghệ phần mềm - Đại học Bách Khoa Hà Nội

*Kinh nghiệm chuyên môn:
- 5 năm kinh nghiệm lập trình Java, Android, PHP
- 3 năm kinh nghiệm giảng dạy Java, Android, PHP
- Manager Mobile

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN