0965.33.99.66

Nguyễn Thanh Bình

Trình độ / Học vấn: Kỹ sư Công nghệ thông tin - Đại học Xây Dựng Hà Nội

*Kinh nghiệm chuyên môn:

Technique Supporter, 6 years experiences.

Làm nhiều ngôn ngữ, nền tảng: PHP, JavaSpring, iOS, Android ( NDK C++ ), C++, Ruby, NodeJS.

Từng là Game Programmer, Web developer, iOS apps developer.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN