0978.194.312 - 093.613.6513

Nguyễn Văn Công

Trình độ / Học vấn: Cử nhân Khoa học máy tính - Đại học Hà Nội

* Kinh nghiệm chuyên môn:
Giảng viên - Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Hà Nội

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN