0965.33.99.66

TS. Trịnh Bảo Ngọc

Trình độ / Học vấn:
+ Thạc sỹ CNTT, Đại học Bách Khoa Hà Nội
+ Nghiên cứu tiến sỹ Đại học Hà Nội

* Kinh nghiệm chuyên môn:

– Lập trình (22 năm),

– Phân tích thiết kế hệ thống (14 năm),

– Kiểm thử phần mềm (11 năm)

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN