0965.33.99.66

Nguyễn Như Anh – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Chức vụ: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Học vấn

  • Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Bách Khoa Hà Nội
  • Thạc sỹ Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Ritsumeikan, Nhật Bản

– 13 năm làm việc trong ngành CNTT
– Có thể code tốt bằng hai tay.